Uitgangspunten

Als gemeente willen we:

 • God eren in ons leven én in onze samenkomsten.
 • Invulling geven aan de opdracht uit Mattheus 28: 19-20: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.” (Herziene Statenvertaling).
 • Een warme gemeente zijn waar mensen, gelovig en niet gelovig, zich welkom voelen.
 • Nauwe onderlinge betrokkenheid met elkaar hebben en elkaar sterken in het geloof.
 • Elkaar respecteren en de ruimte geven als het gaat om de doop. Er kunnen in onze gemeente volwassenen worden (over)gedoopt door onderdompeling en kinderen door besprenkeling. Ook is er ruimte voor het opdragen van kinderen.
 • Met elkaar de dood en opstanding van de Jezus Christus herdenken door samen het Avondmaal te vieren. Bij het eten van het brood denken wij aan Zijn lichaam dat voor ons verbroken werd en bij het drinken van de wijn denken wij aan Zijn bloed, dat voor ons vergoten werd.
 • Net als de christenen in Handelingen 2:47 dienstbaar zijn voor alle mensen in onze omgeving en zo de liefde van God tonen in onze omgeving.
 • Proberen zo Bijbelgetrouw mogelijk te leven. We streven erna om de Bijbel steeds beter te begrijpen en hiernaar te leven. We hechten daarom veel waarde aan prediking, Bijbelstudie en gebed.
 • De wederkomst van Jezus Christus verwachten. We verwachten de opname van de gemeente, het duizendjarig rijk en geloven in de beloften van God voor Zijn volk Israël, dat wij zien als de stam waarop wij geënt zijn. Uiteindelijk zal Jezus Christus Zijn heerschappij overdragen aan Zijn hemelse Vader.
 • Geloven dat Jezus Christus het Hoofd van de gemeente is. Hij heeft echter oudsten aangesteld, die toezien op de gemeente. Deze oudsten worden uit het midden van de gemeente gekozen.
 • Ons één weten met alle gelovigen in Jezus Christus.

Heb je vragen over onze uitgangspunten? Neem dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad voorzitter@vegscherpenzeel.nl`